• Σήμερα είναι: Δευτέρα, Φεβρουάριος 18, 2019

Αναμένονται προκηρύξεις για τρεις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ

Domino News
Domino News
Ιανουάριος31/ 2017

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2017 θα αρχίσουν να υλοποιούνται τρεις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, δίνοντας δυνατότητες χρηματοδότησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο, στην εστίαση, στην ιδιωτική εκπαίδευση και στον τουρισμό, ενώ θα λειτουργήσει και το νέο Ταμείο Υποδομών. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους θα ανοίξει και το πρόγραμμα για επιχειρήσεις που έλαβαν τη «σφραγίδα αριστείας» ως ιδιαίτερα καινοτόμες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν χρηματοδοτηθεί.

Οι νέες δράσεις ΕΣΠΑ χρηματοδοτούν είτε υφιστάμενες επιχειρήσεις είτε τη δημιουργία νέων, τις οποίες στηρίζουν για το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας. Η ενίσχυση θα καλύπτει έως και 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση

Μέχρι το Μάρτιο θα αρχίσει η νέα δράση του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων: α) για εξοικονόμηση ενέργειας, β) για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία, γ) για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων, δ) για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους: λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ (δημόσια δαπάνη), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων υπολογίζεται σε 111,1 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων θα είναι 18 έως 24 μήνες.

Α) Οι επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας θα περιλαμβάνουν:
– εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
– ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης,
– πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452-σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων.

Β) Οι επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνουν:
– ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (websites),
– ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops),
– ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileportals),
– ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileapps),
– ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors),
– ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.),
– αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων,
– αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος,
– συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.,
– ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).

Γ) Οι επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων θα περιλαμβάνουν:
– ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας.

Δ) Οι επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαμβάνουν:
– Διαμόρφωση δικτύου διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.
– Στρατηγική διανομής: Δίνει απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν 1) τον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος), 2) τα συστήματα διανομής, π.χ. άμεση αποστολή, crossdocking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD), 3) τα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές, 4) τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός) και 5) τον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).
– Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της ζήτησης, των προβλέψεων, της απογραφής, των μεταφορών, των πιθανών συνεργασιών κ.λπ.
– Διαχείριση αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, του έργου κατά τη διαδικασία (WIP) και των τελικών προϊόντων.
– Ροή μετρητών (Cash-Flow): τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Στο πρώτο τρίμηνο του 2017 εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών» (Τεχνοβλαστοί Startup-Spin-off / Spin-out).
Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης από ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, ερευνητές των ανωτέρω φορέων, καθώς και από ανεξάρτητους ιδιώτες ερευνητές με ανάγκη υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίηση / εμπορευματοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.

Η δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας, καθώς και την εξέλιξη νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων ή νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, την εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές, επιστήμονες και από νέες δυναμικές επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες. Η δράση θα εστιάσει στις επιστημονικές υποπεριοχές που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, που συντονίζουν οι συμβουλευτικές ομάδες των αντίστοιχων πλατφορμών καινοτομίας της ΓΓΕΤ.

Δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι επιχειρήσεις έντασης γνώσης, υπό σύσταση νεοφυείς και υφιστάμενες προς υποστήριξη. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 35 εκατομμύρια ευρώ (δημόσια δαπάνη) και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης σε 46 εκατ. ευρώ.

Ο χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων θα είναι 24 έως 30 μήνες.
Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, όπως οι παρακάτω (ενδεικτικά):
– κόστος ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης,
– μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων και διερεύνησης της αγοράς με έμφαση στην τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας και την αναζήτηση κεφαλαιακής υποστήριξης,
– έρευνα και ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος, μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας,
– υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, καθώς και ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων,
– ενέργειες διασύνδεσης με δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες στην Ελλάδα και (κυρίως) στο εξωτερικό, ενέργειες προβολής/διάχυσης προϊόντων, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και εκθέσεις,
– κόστος και νομική υποστήριξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης κατάρτιση φακέλου-υποβολή-επικύρωση-προστασία-συνδρομές διατήρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Τουριστικές επιχειρήσεις

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων».
Η δράση αφορά την ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης και την υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι: α) νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε προσδιορισμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε επίπεδο πρόσκλησης και β) επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα είναι 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ ανά σχέδιο, που θα εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σε συμπληρωματικότητα με το ν. 4399/2016 για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατομμύρια ευρώ (δημόσια δαπάνη) και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης σε 266,6 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα αφορά το 40% της επένδυσης, αλλά, σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%.

50 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις με πιστοποίηση αριστείας

Στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument της Ε.Ε. (Horizon 2020), δηλαδή έλαβαν τη «σφραγίδα αριστείας» (seal of excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν, στοχεύει δράση του ΕΣΠΑ με εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Στην δράση SME Instrument του Ορίζοντα 2020 είχαν υποβληθεί πολύ αξιόλογες προτάσεις από ΜμΕ όλων των κρατών-μελών, οι οποίες, αν και αξιολογήθηκαν θετικά με βαθμολογία μεγαλύτερη του ορίου (το κατώφλι για τη φάση 1 είναι 13 και για τη φάση 2 το 12), τελικά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των κονδυλίων της Ε.Ε. Προκειμένου να μη μείνουν αναξιοποίητες οι προαναφερθείσες προτάσεις, η Ε.Ε. ανέλαβε την πρωτοβουλία Seal of Excellence, χορηγώντας πιστοποιητικά αριστείας και παρακινώντας τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει πιστοποιητικό αριστείας.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ η δράση Seal of Excellence απευθύνεται μόνο σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν εξαιρετικά καινοτομική δραστηριότητα και είναι βιώσιμες με έντονα χαρακτηριστικά διεθνοποίησης. Σημειώνεται πως δεν χρηματοδοτείται βασική έρευνα. Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να διακρίνονται από υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας (TRL μεταξύ 6 και 9). Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των προτάσεων είναι η συνάφεια με τη «Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης». Δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι: α) οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει το Seal of Excellence της Ε.Ε. και β) συμβατές με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης – RIS3.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ (δημόσια δαπάνη) και ο συνολικός προϋπολογισμός της σε 65,8 εκατ. ευρώ.
Ο χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων θα είναι 6 έως 24 μήνες.

Η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές και ανεξάρτητες φάσεις με δυνατότητα υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης μόνο στην πρώτη και δεύτερη φάση. Η τρίτη φάση αφορά κυρίως υπηρεσίες υποστήριξης των ΜμΕ, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες προώθησης του τελικού προϊόντος στη διεθνή αγορά και διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια.

Στην πρώτη φάση (είναι προαιρετική) υποβάλλεται επιχειρηματικό σχέδιο 10 σελίδων, που τεκμηριώνει τον αξιοσημείωτα καινοτομικό χαρακτήρα της ιδέας, την τεχνολογική, πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υλοποίησής της. Το ποσό χρηματοδότησης ανά πρόταση είναι στα 50.000 ευρώ και ο ενδεικτικός χρόνος υλοποίησης έξι μήνες.

Στη δεύτερη φάση υποβάλλεται το επιχειρηματικό πλάνο και αίτηση ενίσχυσης για δράσεις που αφορούν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών στο επίπεδο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στην αγορά. Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη, στην προτυποποίηση, στον έλεγχο, στην πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών, στο σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη-κλιμάκωση της ιδέας (τμήματα αγοράς, διαδικασίες κλπ.). Το ποσό χρηματοδότησης ανά πρόταση είναι 500.000 έως 2.500.000 ευρώ και ο ενδεικτικός χρόνος υλοποίησης 12 έως 24 μήνες.

Ταμείο Υποδομών με κεφάλαια 400 εκατ. ευρώ

Τη δημιουργία ενός Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών σχεδιάζει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους το υπουργείο Οικονομίας. Το Ταμείο θα εστιάζει σε συνέργειες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, χρηματοδοτώντας συγκεκριμένες κατηγοριών υποδομών, όπως η ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια και η ανάπτυξη τουριστικών υποδομών.

Θα συσταθεί με διαχειριστή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το αρχικό κεφάλαιο θα αποτελείται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους των επιχειρησιακών προγραμμάτων με τη συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. και θα ανέρχεται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Μέσω της μόχλευσης θα προσελκυστούν πρόσθετοι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι, ώστε καταρχήν να διαμορφωθεί ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Η σύσταση του Ταμείου Υποδομών εκτιμάται ότι θα βοηθήσει μεταξύ άλλων στην περαιτέρω προώθηση των συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της αστικής ανάπτυξης, του τουρισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων.

Πηγή: makthes.gr

Ετικέτες: , ,