• Σήμερα είναι: Πέμπτη, Ιούνιος 27, 2019

Για τη μία και μοναδική αγροτική αλήθεια!

Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι μας από την ενημερωτική απάντηση στα λεγόμενα (γραφόμενα) της Κυρίας Αραμπατζή, η Κυρία Βουλευτής «ξαναχτύπησε»!

Αυτή τη φορά με «πιασάρικες λέξεις-κλειδιά» του τύπου «λιμνάζουν», «κονδύλια», «αποκατάσταση», «απορροφητικότητα»… και φυσικά ένα χρηματικό ποσό «40.000.000 ευρώ»

Ας δούμε λοιπόν κατάματα την αλήθεια, κι ας απαντήσουμε εκ νέου στο κείμενο (http://www.zougla.gr/politiki/article/nd-limnazoun-anaksiopita-desmevmena-kinotika-kondilia-tin-ikonomiki-apokatastasi-ton-pligenton-paragogon-1408911) της Κυρίας Βουλευτού…

Αρχίζοντας, έχουμε και λέμε (ή μάλλον γράφουμε) λοιπόν:

Τι είναι αυτό το Μέτρο 5 που αναφέρει η Κυρία Βουλευτής?

 Μέτρο 5 του ΠΑΑ 2014-2020: Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Δημόσια Δαπάνη:

Κοινοτική Στήριξη: 40.000.000 ευρώ

Εθνική Συμμετοχή: 11.900.000 ευρώ

Συνολική Δημόσια Συμμετοχή: : 51.900.000 ευρώ

Διαρθρώνεται σε δύο (2) υπομέτρα:

Υπομέτρο5.1:

Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων.

Περιγραφή υπομέτρου:

Οι δράσεις πρόληψης αφορούν κυρίως σε ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου από παγετό, προστασία από τις καταιγίδες, το χαλάζι, τη βροχή, την ξηρασία, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές και σε προστασία ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.

Δικαιούχοι:

Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ενεργού γεωργού ή σε ομάδες γεωργών (όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών,συλλογικές αγροτικές οργανώσεις)

Επιλέξιμες δαπάνες:

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες, που αφορούν στο κόστος ειδικών προληπτικών δράσεων:

Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, συρματόσχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ.,

Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και τωνσταβλικών εγκαταστάσεων, όπως από πυρκαγιά π.χ. πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού κ.λπ.

Ποσοστά στήριξης:

Tο ποσοστό στήριξης για δράσεις πρόληψης ανέρχεται σε:

-80 % του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις πρόληψης που αναλαμβάνουν μεμονωμένοι γεωργοί

-100 % του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις πρόληψης που εκτελούνται συλλογικά ή από δικαιούχο δημόσιο φορέα, εφόσον το όφελος είναι συλλογικό

Προτεραιότητα δίνεται με κριτήρια επιλογής που αφορούν:

-Στη συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα στις περιοχές, όπου παρατηρείται συστημικός κίνδυνος

-Στην αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες αξίες παραγωγής

-Στον επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική νομοθεσία

-Στη συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη περιοχή

-Σε οικονομικά κριτήρια, με προτεραιότητα στους δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα

-Στους αγρότες των παραμεθόριων

-Στους αγρότες που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία για το προϊόν που θέλουν να εφαρμόσουν ενεργητική προστασία.

-Στις καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) ή προϊόν Πιστοποιημένης Βιολογικής παραγωγής.

-Στους δικαιούχους των μέτρων 112 (ΠΑΑ 2007-2013) και Μ6.1 (ΠΑΑ 2014-2020)

 

Υπομέτρο5.2:

Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικούδυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από αντίξοες κλιματικές συνθήκες και απόκαταστροφικά συμβάντα.

Περιγραφή υπομέτρου:

Οι ενισχύσεις διασφαλίζουν τη δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας, συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα.

Δικαιούχοι:

Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ενεργού γεωργού εφόσον έχει καταστραφεί άνω του 30% είτε της μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού, είτε του μέσου όρου 3ετίας (που έχει υπολογιστεί με βάση την προηγούμενη 5ετία, αφαιρουμένης της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής).

Επιλέξιμες δαπάνες:

Κάλυψη δαπανών ανασύστασης του ζημιωμένου κεφαλαίου (φυτικό, ζωικό, πάγιο) και στον εξοπλισμό των γεωργικών & κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τους εφόσον έχουν άμεση σχέση με το παραγωγικό δυναμικό, όπως δαπάνες για:

ι) την αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή την αγορά νέων μηχανημάτων,

ιι) την ανασύσταση φυτικού και ζωικού παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά γεγονότα, με εξαίρεση την αγορά ετήσιων φυτών και ιιι) την αποκατάσταση των υποδομών για τη διατήρηση του παραγωγικού δυναμικού.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για:

– απώλεια εισοδήματος που προκλήθηκε από τις ανωτέρω ζημιές,

– ζημιές, οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α

– ζημιές οι οποίες αφορούν σε:

-εκμεταλλεύσεις εκτροφής σαλιγκαριών, σε σηροτροφικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις μανιταριών, σε επιχειρήσεις γουνοφόρων ζώων, σε ιπποστάσια ίππων αθλήσεων και ιπποφορβεία, σε κυνοτροφεία, σε εκμεταλλεύσεις ειδών άγριας πανίδας, σε εκτροφεία θηραμάτων για βρώση, αναψυχή ή αθλητισμό, σε πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,

-ζωικό κεφάλαιο ή ζωική παραγωγή εκμεταλλεύσεων που διατηρούν ζώα, τα οποία έχουν ηλικία μεγαλύτερη της παραδεκτά παραγωγικής ζωής,

Ποσοστά στήριξης:

Καλύπτεται το 100 % του ποσού των επιλέξιμων  δαπανών

Προτεραιότητα δίνεται με κριτήρια επιλογής που αφορούν σε:

-επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία της περιοχής, με προτεραιότητα σε ζημιές σε προϊόντα που αφορούν σε τομείς που επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία της περιοχής (πχ μονοκαλλιέργειαμαστίχα Χίου).

-ύψος ζημιάς, με προτεραιότητα το μεγαλύτερο ποσοστό ζημιάς, βάσει εκτιμήσεων.

-αξία του γεωργικού δυναμικού, με προτεραιότητα στις ζημιές παγίου κεφαλαίου & εξοπλισμού.

-επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική νομοθεσία.

-επιπολασμό της ασθένειας σε μια περιοχή.

-επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία

Αυτό είναι το Μέτρο 5.1 και το Μέτρο 5.2 που θα ενεργοποιήσει η Κυβέρνηση Εθνικού και Πατριωτικού Σκοπού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την Αποκατάσταση του δυναμικού της γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και για την ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων προστασίας.

Είναι μέτρα, παρόμοια με αυτά που υπήρχαν και στο ΠΑΑ 2007-2013 που η ΠΑΣΟΚΟΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν ενεργοποίησε όταν ο Στρυμόνας πλημμύριζε και κατέστρεφε το βιός και απαξίωνε τον ιδρώτα των Σερραίων αγροτών και κτηνοτρόφων, και τότε η Κα Αραμπατζή απλώς περιόδευε (συνοδεία τηλεοπτικής κάμερας…), όπως κι άλλα φυσικά στελέχη της ΝΔ, για να δείξουν τη συμπάθειά τους και τη συμπαράστασή του (στα λόγια)… στους απροστάτευτους αγρότες και κτηνοτρόφους μας (!)

Κυρία Αραμπατζή, θα έχετε την ευκαιρία, να παρακολουθείτε, από τα έδρανα της Αντιπολίτευσης, την υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 που με την Κυβέρνηση Εθνικού και Πατριωτικού Σκοπού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα αλλάξει την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ και θα υποστηρίξει και θα βοηθήσει αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες !

Και κυρίως στην ΠΡΑΞΗ και όχι μόνο φραστικά (όπως συνέβαινε επί ΠΑΣΟΚΟΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)!

Θα το ξαναπούμε: «ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ….»

 

Η βουκέντρα

Υστερόγραφο:

Το ΠΑΑ 2014-2020 έχει 16 συνολικά μέτρα.

Μέχρι στιγμής Κυρία Αραμπατζή ασχολήθηκε με τα 3 και την … ενημερώσαμε σχετικώς μέσα από την αρθρογραφία μας στο dominonews.gr

Αναμένουμε το «αίτημα ενημέρωσης» και για τα υπόλοιπα 13….

 

 

Ετικέτες: ,