• Σήμερα είναι: Τρίτη, Απρίλιος 23, 2019

Πόρισμα «βόμβα» για τα δάνεια ΠΑΣΟΚ – ΝΔ

Domino News
Domino News
Σεπτέμβριος24/ 2018

Η πραγματογνωμοσύνη δεκάδων σελίδων του καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμου Σαπουντζόγλου που κατατέθηκε στους εισαγγελείς. Πώς η ανακεφαλαιοποίηση εκτίναξε τα φέσια…

Φωτιά» για τα πολιτικά κόμματα, τα στελέχη των τραπεζών, αλλά και για την Τράπεζα της Ελλάδος είναι το πόρισμα δεκάδων σελίδων που κατέθεσε στους οικονομικούς εισαγγελείς ο καθηγητής Τραπεζικής Οικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματογνώμονας επί της υπόθεσης των «θαλασσοδανείων» των πολιτικών κομμάτων Γεράσιμος Σαπουντζόγλου (ο οποίος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ στην εκπομπή «Δεύτερη ματιά» αποκάλυψε σημεία του πορίσματος.)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που κατέθεσε, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος τους (από κρατική χρηματοδότηση και τρέχουσες οφειλές σε τραπεζικό σύστημα/χρέος ανακεφαλαιοποίησης) ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και τείνει αυξητικά, μια και το χρέος παραμένει, καθώς τα τοκοχρεολύσια «τρέχουν» και αυτά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ για να ξεχρεώσουν τις οφειλές τους θα χρειάζονταν πάνω από έναν αιώνα, ενώ είναι εντυπωσιακή η… απάθεια με την οποία η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθούσε το «πάρτι» που είχε στηθεί με τα «θαλασσοδάνεια» των κομμάτων και τον… χαλαρό τρόπο που αυτά δίνονταν.

Από τα συμπεράσματα προκύπτει ότι όλες οι τράπεζες έχουν καταγγείλει τα δάνειά τους με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ενώ η αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς κατά της Ν.Δ. ήταν μόνο η αρχή.

Και φτάνουμε στις διαπιστώσεις και στα συμπεράσματα, στα οποία κατέληξε ο κ. Σαπουτζόγλου. Καταγράφονται σε 11 σημεία:

1) Ζητήματα δυσλειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων που αφορούν τη μη τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων λειτουργίας τους:

Υπέρμετρη πιστωτική επέκταση προς τα πολιτικά κόμματα, με μη τήρηση των κανονισμών χορηγήσεων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν:

■ Προβληματικά εισηγητικά σημειώματα των αρμόδιων χορηγητικών μονάδων των τραπεζών.

■Προβληματικές αποφάσεις των εγκριτικών κλιμακίων χορήγησης των δανείων αυτών, στερούμενες ορθής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοδοτούμενων κομμάτων.

■ Αοριστία ως προς την αξία του καλύμματος-ενεχύρου που τα κόμματα προσέφεραν στις τράπεζες, λόγω μέλλοντος χρόνου αναφοράς, μη δυνατότητας εκτίμησης της εξέλιξης του εκλογικού ποσοστού εκάστου κόμματος και μη γνώσης του ακριβούς μεγέθους των εσόδων του κρατικού Προϋπολογισμού, ακόμα και με υπέρβαση του πολιτικού κύκλου (τετραετία).

■ Αυθαίρετες & μη τεκμηριωμένες εκτιμήσεις του συντρέχοντος πιστωτικού κινδύνου για κάθε περίπτωση δανείου.

■ Περιπτώσεις πολλαπλών ενεχυριάσεων-εκχωρήσεων κρατικής επιχορήγησης.

2) Οι διαχρονικά εξελιχθείσες οφειλές του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. προκάλεσαν ζημιές στις δανειοδοτήσασες τράπεζες, με αποτέλεσμα να συμβάλουν, στο μέτρο που τους αναλογεί, στην ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης αυτών, λόγω ανάλωσης των εποπτικών κεφαλαίων τους.

3) Συνέπεια αυτής της κατάστασης ήταν να προκληθούν περαιτέρω ζητήματα αναφορικά με τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων, αλλά και των λοιπών πιστωτών αυτών των τραπεζικών ιδρυμάτων.

4) Ολες οι τράπεζες έχουν προβεί σε καταγγελία των σχετικών συμβάσεων δανειοδότησης των δύο κομμάτων: ΠΑΣΟΚ & Ν.Δ. Οι οφειλές του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, που την 31/12/2016 ανέρχονται σε 8.512.663,56 € και 8.212.329,27 € αντίστοιχα, εξυπηρετούνται, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να μην έχουν καταγγείλει τις σχετικές συμβάσεις δανειοδότησης των δύο αυτών κομμάτων.

5) Ορισμένες τράπεζες έχουν ασκήσει και αγωγές εναντίον ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. (ήδη εκδικάστηκε εκείνη της Τράπεζας Πειραιώς κατά της Ν.Δ.).

6) Η εποπτική ευθύνη της Τραπέζης της Ελλάδος χαρακτηρίζεται από τη χαλαρή αντιμετώπιση:

■ της εξέλιξης των μεγεθών της πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών στα πολιτικά κόμματα,

■ του συντρέχοντος πιστωτικού κινδύνου,

■ της συνεπαγόμενης ανάλωσης των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών, εξαιτίας του μεγέθους των επισφαλειών που καταγράφηκαν στη δανειοδοσία των κομμάτων, αλλά και για τη συνεχώς διευρυνόμενη ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων.

7) Επιπλέον, η εποπτική ευθύνη της Τραπέζης της Ελλάδος είναι σημαντική, διότι σε όλη την περίοδο 2007-2014 απέφευγε να συγκροτήσει συγκεκριμένη κατηγορία πιστωτικού ανοίγματος για τα δάνεια των πολιτικών κομμάτων και για τον αναγκαίο υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου των δανείων αυτών.

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής της Τραπέζης της Ελλάδος ήταν ορισμένες τράπεζες να θεωρούν τα δάνεια αυτά ως χορηγούμενα σε φορείς του δημόσιου τομέα, με σκοπό την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου ως χαμηλού ή πολύ χαμηλού και την αποφυγή λήψης επαρκών προβλέψεων.

Βέβαια, δύο χρόνια μετά την έκδοση της από 26/04/2012 Εκθεσης Ειδικής Ερευνας της Τραπέζης της Ελλάδος για τα δάνεια των πολιτικών κομμάτων, και αφού είχαν διατυπωθεί οι θέσεις περί του ότι τα πολιτικά κόμματα δεν είναι μέρος ούτε της Κεντρικής Κυβέρνησης ούτε του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΔΤΕ 2671/30.4.2014 ενέταξε τα πολιτικά κόμματα στη διακριτή πλέον κατηγορία 1.3.1.2.2. (Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα), στην οποία εντάσσονται:

■ Τα εκκλησιαστικά ιδρύματα (μονές, μοναστήρια, ιεροί ναοί κ.λπ.)

■ Οι σύλλογοι (π.χ. ιατρικοί, δικηγορικοί)

■ Τα επιμελητήρια

■ Τα πολιτικά κόμματα.

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η λογική ότι η μετακύλιση της εποπτικής ευθύνης του πυλώνα 2 στις ίδιες τις τράπεζες, μέσω της «αυτορρύθμισης» αυτών, απαλλάσσει την Τράπεζα της Ελλάδος από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 55Α του καταστατικού της για την εποπτεία των τραπεζών. Επι του προκειμένου, αναφέρουμε επικουρικά ότι στο κεφάλαιο VI της ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006 περιγράφονται οι υποχρεώσεις των τραπεζών να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τραπέζης της Ελλάδος σειρά περιοδικών αναφορών (reports), μεταξύ των οποίων ζητήματα πιστωτικού κινδύνου και ποιότητας των χαρτοφυλακίων. Ως συμπέρασμα των ως άνω εκτεθέντων, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2001-2014 η ευθύνη για τις προβληματικές χρηματοδοτήσεις των πολιτικών κομμάτων από το τραπεζικό σύστημα της χώρας δεν αφορά μόνο τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, αλλά έχει να κάνει και με το «χαλαρό» σύστημα εποπτείας των τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

8) Είναι χαρακτηριστική η επιδειχθείσα αβελτηρία από την Τράπεζα της Ελλάδος, από το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και από το υπουργείο Οικονομικών – ΓΛΚ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) στο θέμα των -κοινοποιούμενων σε αυτούς τους φορείς- συμβάσεων ενεχυρίασης-εκχώρησης της μελλοντικής και απροσδιορίστου μεγέθους κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων προς τις δανειοδοτούσες τράπεζες, καθώς και στο θέμα των -κοινοποιούμενων σε αυτούς τους φορείς- πολλαπλών ενεχυριάσεων-εκχωρήσεων της μελλοντικής και απροσδιορίστου μεγέθους κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων προς τις δανειοδοτούσες τράπεζες.

9) Δεν συντρέχουν οι διατάξεις τού ως άνω άρθρου 78 του Ν. 4146/2013, στην περίπτωση χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Δεν υπάρχει καθεστώς ασυλίας στα στελέχη των τραπεζών που χορηγούσαν αυτά τα δάνεια, διότι τα πολιτικά κόμματα δεν είναι φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα της χώρας.

10) Θέματα οικονομικής διαφάνειας των κομμάτων (σύγκριση με Αγγλία – Γαλλία).

11) Εκτιμώμενο συνολικό κόστος κοινωνίας (από κρατική χρηματοδότηση και τρέχουσες οφειλές σε τραπεζικό σύστημα/χρέος ανακεφαλαιοποίησης): Ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ποια είναι τα δεδομένα για τις συνολικές οφειλές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς, τα κόμματα είχαν λάβει ως κρατική χρηματοδότηση από το 2001 έως το 2015 634.358.114,94 ευρώ, εκ των οποίων:

Ν.Δ.: 260.306.503,29 € (ή 41,04% του συνόλου)

ΠΑΣΟΚ: 254.612.335,22 € (ή 40,14% του συνόλου).

Οι οφειλές των τεσσάρων κομμάτων έως τις 31/12/2016 ήταν συνολικά 439.631.193,87 €.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του εμπειρογνώμονα, στις 31/12/2017 τείνουν σε 500.000.000 € (λαμβάνοντας υπόψη και τους μη λογιστικοποιηθέντες τόκους από ορισμένες τράπεζες), ενώ μέχρι την 31/08/2018 ξεπερνούν τα 530.000.000 € (λαμβάνοντας υπόψη και τους μη λογιστικοποιηθέντες τόκους από ορισμένες τράπεζες).

Σοκαριστικά είναι και τα στοιχεία για τις οφειλές του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.. Συγκεκριμένα:

■ Οφειλές ΠΑΣΟΚ έως 31.12. 2016

Συνολικά: 199.650.301,65 € (ή 45,4% των συνολικών οφειλών των κομμάτων).

■ Οφειλές Ν.Δ. έως 31/12/2016:
Συνολικά: 223.255.899,39 € (ή 50,8% των συνολικών οφειλών των κομμάτων).

(Τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., αντιπροσωπεύουν το 96,2% των συνολικών οφειλών των κομμάτων.)

■ Οφειλές ΚΚΕ έως 31/12/2016:
Συνολικά: 8.512.663,56 € (ενήμερο – εξυπηρετείται κανονικά).

■ Οφειλές ΣΥΡΙΖΑ έως 31/12/2016:

Συνολικά: 8.212.329,27 € (ενήμερο – εξυπηρετείται κανονικά).

Πηγή: dimokratianews.gr