• Σήμερα είναι: Τετάρτη, Νοέμβριος 21, 2018

Τελικά είχε δίκιο η Μαρία…

Ο Ζιζανιοκτόνος
Ο Ζιζανιοκτόνος
Νοέμβριος03/ 2017

Το αμόλυντο, καθαρό νερό είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο για την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου, καθώς και για τα φυσικά οικοσυστήματα. Μοιραία, λοιπόν, η διαφύλαξη της ποιότητας του νερού είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής (και της Ελληνικής) περιβαλλοντικής πολιτικής.

Κοινοτική οδηγία

Η Οδηγία 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης»  – η οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 161690/1335/1997 (ΦΕΚ Β’ 519/25-6-1997) – αποτέλεσε μία από τις πρώτες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στοχεύοντας στον περιορισμό της ρύπανσης και στη βελτίωση της ποιότητας του νερού.

Η οδηγία 91/676/ΕΟΚ  για τη «νιτρορρύπανση» αποβλέπει στην προστασία της ποιότητας του νερού σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποτρέποντας τη ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από νιτρικές ενώσεις που προέρχονται από γεωργικής φύσεως πηγές και προάγοντας τη χρήση καλών γεωργικών πρακτικών.

Όλα τα κράτη μέλη κατήρτισαν προγράμματα δράσης για τον περιορισμό της νιτρορρύπανσης: πάνω από 300 έχουν εκπονηθεί στο σύνολο της ΕΕ. Στα κράτη μέλη της ΕΕ των 27, το 40 % (περίπου) του εδάφους υπόκειται στην εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ποιότητα και των υδάτων και των εδαφών τους.

Ευπρόσβλητες ζώνες στην Ελλάδα

Με την αξιοποίηση των στοιχείων ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών και σύμφωνα με τα κριτήρια της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, καθορίστηκαν, με αρκετές ΚΥΑ, οι ευπρόσβλητες από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες της χώρας μας.

Προγράμματα Δράσης

Για τις πρώτες επτά ευπρόσβλητες ζώνες εκπονήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις υποχρεώσεις της Οδηγίας, Προγράμματα Δράσης, όπως συνέβη και με τη Λεκάνη του Στρυμόνα (ΚΥΑ Η.Π. 50982/2309 (ΦΕΚ 1894 Β 2006), η οποία είχε χαρακτηρισθεί προηγουμένως ως «ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης».

Το κάθε Πρόγραμμα Δράσης εφαρμόζεται από όλους τους παραγωγούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στην κάθε «ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» και προβλέπει υποχρεώσεις, ελέγχους και κυρώσεις.

Ενισχύσεις μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Με στόχο τη «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020, η σχετική επιλέξιμη δράση.

Τα αδιάψευστα δεδομένα και αντικειμενικά στοιχεία από την αρχή:

1) Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) εντάχθηκαν συνολικά:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 080598/30.11.2011 – ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗ

A/A ΔΑΟΚ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ

ΕΚΤΑΣΗ (ha)

% ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

%
1 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 86 906,50 3,30% 347.743,06 € 3,28%
2 ΗΛΕΙΑΣ 19 186,16 0,68% 87.291,23 € 0,82%
3 ΗΜΑΘΙΑΣ 9 124,35 0,45% 38.028,47 € 0,36%
4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 180,41 0,66% 73.023,26 € 0,69%
5 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 624 8.279,77 30,11% 3.178.034,52 € 30,00%
6 ΚΙΛΚΙΣ 15 172,04 0,63% 61.982,84 € 0,59%
7 ΛΑΡΙΣΗΣ 1.032 12.435,46 45,23% 4.867.556,71 € 45,95%
8 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 141 1.725,00 6,27% 657.970,98 € 6,21%
9 ΠΕΛΛΗΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 12 145,10 0,53% 45.673,25 € 0,43%
10 ΠΕΛΛΗΣ-ΕΔΕΣΣΑ 7 71,51 0,26% 35.597,10 € 0,34%
11 ΣΕΡΡΩΝ 75 1.179,94 4,29% 376.106,43 € 3,55%
12 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 99 1.232,25 4,48% 561.927,25 € 5,30%
13 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 62 857,22 3,12% 263.136,20 € 2,48%
2.197 27.495,71 100% 10.594.071,30 € 100%

Δηλαδή στο νομό Σερρών είχαμε το 3,41% των εντάξεων (75 αγρότες), το 4,29% της πανελλαδικής έκτασης (11.800 στρ.) οι οποίοι (θεωρητικώς) θα εισέπρατταν το 3,55% των συνολικών χρημάτων της δράσης.

2) Η αρχική υποβολή του τρέχοντος ΠΑΑ έγινε στις 17-7-2015 (επί Σαμαρά-Βενιζέλου) και επέστρεψε, για διορθώσεις και εναρμόνιση των προβλεπομένων ενισχύσεων με το κοινοτικό δίκαιο, με 122 σελίδες παρατηρήσεων!!!!!

Οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούσαν αυτές οι φιλοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις να συνδέονταν με τους στόχους του μέτρου μείωσης της νιτρορύπανσης και τα «κριτήρια επιλογής» να είναι σαφή και τα περιβαλλοντικά οφέλη να συνδέονται με τα κριτήρια επιλογής! Με απλά Ελληνικά, ήταν μία «τσαπατσούλικη γονατογραφία», που δεν υπήρχε περίπτωση να εγκριθεί!

Δικαιολογημένη η «τσαπατσουλιά»: έρχονταν εκλογές… και έπρεπε να πουν πως «κατέθεσαν το ΠΑΑ 2014-2020»… χωρίς όμως να λένε πως ήταν ένα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» χωρίς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!

3) Με την επανακατάθεση του ΠΑΑ 2014-2020, από αυτή την Κυβέρνηση, και την έγκριση του, διορθώθηκε η «γονατογραφία».

Έτσι το εγκριθέν, ΠΑΑ 2014-2020, θέτει ως «Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής» κατάταξης των «δυνητικά» δικαιούχων εκμεταλλεύσεις που

■είναι σε περιοχές με Υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση υπόγειων υδάτων και

■έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).

Έτσι, εκδόθηκε και η προκήρυξη του μέτρου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος που είναι να βγουν οι περιοχές νιτρορύπανσης από το χάρτη των ευπρόσβλητων περιοχών της χώρας.

Είναι, επίσης, πασιφανές πως όταν το πρόγραμμα εφαρμόζεται σωστά και για τόσες πολλές προγραμματικές περιόδους, είναι λογικό να έχουν αρθεί οι λόγοι και οι αιτίες ένταξης περιοχών μετά από τόσα έτη εφαρμογής των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων μείωσης των νιτρικών στο έδαφος και το νερό, συνεπικουρούμενες και από τη πολύχρονη μείωση χρήσης λιπασμάτων.

Σύμφωνα δε με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, και τους σχετικούς χάρτες, η κατάσταση των νερών του Νομού Σερρών και από πλευράς ποσότητας (πολύ σημαντικό) και από πλευράς ποιότητας (επίσης κομβικό και σημαντικότατο) είναι ΚΑΛΗ (με πράσινο χρώμα) και όχι ΚΑΚΗ (με κόκκινο χρώμα) και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας γεμίζει χαρά ως Σερραίους!

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα δεν είναι ενισχύσεις επιδοματικού χαρακτήρα αλλά ενισχύσεις για την κάλυψη της ανάληψης συγκεκριμένων δεσμεύσεων, που οι γεωργοί αναλαμβάνουν και αποζημιώνονται για το διαφυγόν εισόδημα (ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανέλαβαν) ή του επιπλέον κόστους (που προκαλείται από την εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν).

Εξάλλου, είναι γνωστό σε όλους, πως με την ένταξή τους στο «πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης», οι αγρότες υποχρεούνται να:

ρίχνουν λιγότερα λιπάσματα, άρα θα έχουν λιγότερες αποδόσεις, και άρα μικρότερο εισόδημα

■αφήνουν εκτάσεις σε αγρανάπαυση, άρα χωρίς καλλιέργεια, άρα χωρίς εισόδημα

■αλλάξουν τις ποτιστικές καλλιέργειές τους (βαμβάκι, καλαμπόκι, τεύτλα κλπ) σε ξηρικές (σιτάρια, κριθάρια κλπ) άρα σε καλλιέργειες που αποφέρουν λιγότερα έσοδα και για αυτό λαμβάνουν και τις σχετικές ενισχύσεις ως αντιστάθμισμα της απώλειας εισοδήματος που θα έχουν όταν «ενταχθούν» στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της μείωσης της νιτρορύπανσης.

Ζιζανιοκτόνος

Ετικέτες: ,